Wittchen to spółka z polskim kapitałem. Jej głównymi akcjonariuszami są Prezes Zarządu – Jędrzej Wittchen i Prokurent – Monika Wittchen.

Akcjonariat WITTCHEN S.A.

 


 

Akcjonariusze Wittchen S.A. posiadający co najmniej 5% głosów na WZLiczba akcjiUdział w kapitale zakładowymLiczba głosówUdział w ogólnej liczbie głosów na WZ
Jędrzej i Monika Wittchen, w tym:11 016 24460,00%11 016 24460,00%
      poprzez Gold Town Inv. Ltd.10 313 77656,17%10 313 77656,17%
      Jędrzej Wittchen bezpośrednio40 1600,22%40 1600,22%
     Monika Wittchen bezpośrednio662 3083,61%662 3083,61%
Pozostali akcjonariusze łącznie7 344 15840,00%7 344 15840,00%
RAZEM18 360 402100%18 360 402100%