Prospekt emisyjny Wittchen S.A. został sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji serii A i B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Prospekt emisyjny Spółki został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 października 2015 r.

Prospekt emisyjny WITTCHEN zatwierdzony przez KNF w dniu 14 października 2015 r. [PDF, 7.97MB]

Pierwsza oferta publiczna Wittchen obejmowała ostatecznie 3.250.000 akcji, w tym 1.600.000 akcji nowej emisji. Cena oferowanych akcji została ustalona w drodze budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych na 17 zł.

Inwestorom instytucjonalnym przydzielono 3.000.000 akcji, natomiast do inwestorów indywidualnych trafiło 250.000 akcji. W ramach subskrypcji inwestorzy indywidualni złożyli zapisy na łącznie 443.631 akcji, w związku z czym średnia stopa redukcji zapisów w tej transzy sięgnęła 43,65%.

Łączna wartość oferty publicznej akcji Wittchen przekroczyła 55 mln zł, w tym ponad 27 mln zł to wartość brutto nowej emisji akcji.