WITTCHEN S.A.

Dariusz Kormański

E-mail: dariusz.kormanski@wittchen.com     tel: +48 517 241 786

NBS  Communications

E-mail: wittchen@nbs.com.pl

Szanowni Państwo,

spółka Wittchen S.A. z siedzibą przy ul. Gdańskiej 60, Palmiry 05-152 Czosnów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000352760, NIP: 9511022154, („Administrator”), mając na względzie wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), niniejszym realizując obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO, informujemy, że Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, na zasadach wskazanych poniżej.

W jaki sposób weszliśmy w posiadanie Państwa danych?

Państwa dane zostały udostępnione Administratorowi bezpośrednio od Państwa (w ramach wiadomości / zgłoszenia otrzymanego od Państwa).

W jakich celach przetwarzamy Państwa dane?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, rozumianych w szczególności jako: (i) odpowiedź na wiadomość / zgłoszenie wystosowane z Państwa strony, (ii) przesyłanie informacji i materiałów (w tym prezentacji i analiz) dotyczących działalności Administratora na rynku kapitałowym, (iii) przesyłanie informacji marketingowych, w tym dotyczących relacji inwestorskich Administratora, (iv) przekazywanie informacji o spotkaniach, konferencjach i wydarzeniach realizowanych przez Administratora, (v) prowadzenie korespondencji, w tym udzielanie odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania, (vi) dochodzenie i/lub obrona i/lub uznanie ewentualnych roszczeń na gruncie obowiązujących przepisów prawa (o ile takie się pojawią) oraz (vii) chęć utrzymania z Państwem stałego kontaktu w zakresie będącym przedmiotem Państwa pracy zawodowej, w tym w zakresie informowania o konferencjach Administratora, przekazywania informacji o istotnych wydarzeniach, przesyłania informacji o publikacjach sprawozdań finansowych, przesyłania komentarzy Zarządu, plików prezentacji i innych materiałów dla analityków i inwestorów.

Jaka jest podstawa prawna podejmowanych działań?

Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jaki jest okres przechowywania Państwa danych przez Administratora?

Państwa dane osobowe będą przechowywane w zależności od powyższego celu przetwarzania danych osobowych, jednakże nie dłużej niż jest to konieczne, tj.: (i) przez okres niezbędny do odpowiedzi na otrzymaną wiadomość / zgłoszenie, (ii) przez okres niezbędny dla realizacji wskazanych powyżej celów (tj. okres realizacji usprawiedliwionych interesów Administratora), (iii) przez okres dochodzenia i/lub obrony i/lub uznania ewentualnych roszczeń na gruncie obowiązujących przepisów prawa, o ile takie się pojawią, (iv) przez okres notowania akcji Administratora na rynku regulowanym lub (v) do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Czy stosujemy automatyczne przetwarzanie Państwa danych?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania (tj. Administrator nie będzie przetwarzał Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany, polegający na wykorzystaniu Państwa danych osobowych do oceny przy podejmowaniu decyzji przez Administratora).

Czy przekazujemy Państwa dane innym administratorom?

Nie przekazujemy Państwa danych do podmiotów trzecich, tj. administratorów danych osobowych, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z Administratorem m.in. na podstawie umów o współpracy, wykonujących ciągłe świadczenia na rzecz firmy Administratora w zakresie dziedzin: IT, prawnych oraz księgowych i innych – niezbędnych do realizacji celów, o których mowa powyżej, a ponadto wyżej wymienione podmioty przetwarzają Państwa dane osobowe jako podwykonawcy, wyłącznie na podstawie umowy powierzenia i/lub udostępnienia danych zawartej ze Spółką i zgodnie z jej poleceniami.

Czy przekazujemy Państwa dane poza obszar EOG?

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich (w tym poza obszar EOG).

Jakie są Państwa prawa wynikające z RODO?

Przysługuje Państwu: (i) prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych, (ii) prawo do sprostowania danych, (iii) prawo do usunięcia danych, (iv) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, (v) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również (vi) prawo do przeniesienia danych (o ile jest to technicznie możliwe), (vi) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

Jak się skontaktować z Administratorem w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych?

W przypadku jakichkolwiek pytań lub oświadczeń związanych z realizacją swoich uprawnień w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt: (i) za pośrednictwem wiadomości elektronicznej pod adresem: ado@wittchen.com lub (ii) pisemnie drogą pocztową na adres: Palmiry, ul. Gdańska 60, 05-152 Czosnów (z dopiskiem: „do wiadomości Administratora Danych Osobowych”). Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo tutaj.