WALIZKI DO -50%* TANIEJ! ✂️ ODKRYJ MAGIĘ PODRÓŻOWANIA W STYLU CITY BREAK    *Zniżki zawarte w cenie produktu.

WALIZKI DO -50%* TANIEJ ✂️

WITTCHEN logoWITTCHEN logo
W koszyku zostały Ci produkty z ostatniej wizyty. Dokończ zakupy, zanim zostaną wyprzedane!
Osiągnięto próg darmowej dostawy
Przejdź do koszyka
Koszyk (0)
<!-- beta_rwd_widget_basket_products_reserved_label -->
Osiągnięto próg darmowej dostawy
Twój koszyk jest pusty

Jest to stara wersja polityki prywatności obowiązująca do dnia 25 lutego 2022. Obecna wersja dostępna jest tutaj.

POLITYKA PRYWATNOŚCI WITTCHEN S.A.

1. Postanowienia Ogólne

Niniejsze postanowienia stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności” lub „Polityka”), która określa podstawy prawne przetwarzania danych osobowych oraz informacje dotyczące zbierania i wykorzystywania danych osobowych przez WITTCHEN S.A. z siedzibą w Palmirach przy ul. Gdańskiej 60, 05-152 Czosnów, NIP: 9511022154, REGON: 011664266, KRS: 0000352760 (dalej: „WITTCHEN” lub „Administrator”). Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego WITTCHEN. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Sklepu Internetowego Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności.


WITTCHEN wykorzystuje dane osobowe do celów wskazanych w Polityce Prywatności, a także w innych celach, jednakże za każdym razem są one jasno określone w Klauzulach Informacyjnych okazywanych Klientom.


Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane dotyczą. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe: zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

 • w ściśle określonych celach wskazanych w Polityce Prywatności oraz innych celach, jednakże za każdym razem są one jasno określone w Klauzulach Informacyjnych;
 • adekwatnie do realizowanych celów i obowiązków;
 • zgodnie z obowiązującymi okresami retencji – nie dłużej niż jest to niezbędne do zapewnienia realizacji poszczególnych procesów, praw i zobowiązań oraz zgodnie z terminami określonymi przez przepisy prawa;
 • zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa przetwarzania danych, w szczególności chroni przed niedozwolonym i niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych, ich utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, bądź zniekształceniem – poprzez zastosowanie niezbędnych środków technicznych, organizacyjnych i proceduralnych.


2. Definicje

Administrator – osoba prawna, która ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest WITTCHEN S.A. z siedzibą w Palmirach.

Dane osobowe – są to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osoba, której dane dotyczą”). Identyfikacji ww. osoby można dokonać na podstawie jej: imienia, nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych o położeniu geolokalizacyjnym, identyfikatora internetowego lub wszelkich innych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość danej osoby fizycznej.

Klauzula informacyjna – wszelkie informacje podawane w przypadku zbierania danych przez Administratora wynikające z art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Podmiot przetwarzający – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora. Profilowanie – jest to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych. Poprzez profilowanie możliwe jest przypisanie indywidualnej, konkretnej oferty, spersonalizowanej dla poszczególnego Klienta.

Przetwarzanie – są to operacje lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Pseudonimizacja – jest to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, aby nie można ich było przypisać danej, konkretnej osobie, której dane dotyczą. Sklep Internetowy – serwis internetowy Administratora, dostępny pod adresem www.wittchen.com, umożliwiający prowadzenie handlu elektronicznego, w zakresie sprzedaży produktów marki WITTCHEN.

Zgoda – konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej Danych Osobowych.3. Podstawy prawne

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem polskim i unijnym, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.


Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w sytuacji, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na ich przetwarzanie (w ściśle określonym celu) – zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO;
 • osoba, której dane dotyczą zawarła z WITTCHEN umowę (w szczególności umowę kupna-sprzedaży lub umowę handlową), bądź dąży do jej zawarcia lub rozwiązania oraz realizacji jej postanowień lub innych czynności związanych z umową – zgodnie z art. 6 ust 1 lit b RODO;
 • jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – zgodnie z art. 6 ust 1 lit c RODO;
 • jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów WITTCHEN lub osób trzecich z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, których dane dotyczą, wymagające ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem – zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO.

Administrator przetwarza Dane Osobowe jedynie w przypadku spełnienia przesłanek wyżej wymienionych podstaw prawnych. Konkretne przykłady wraz z podanymi podstawami prawnymi przetwarzania Danych Osobowych są wskazane poniżej w Polityce Prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, jednakże nie będą udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.4. Kontakt z Administratorem danych osobowych

Aby skontaktować się z Administratorem danych osobowych w celu realizacji swych praw związanych z ochroną danych osobowych, a także uzyskania innych informacji w związku z przetwarzaniem danych przez WITTCHEN prosimy o skierowanie swych zgłoszeń:

 • pisemnie na adres: Palmiry, ul. Gdańskiej 60, 05-152 Czosnów, z dopiskiem („do Administratora Danych Osobowych”);
 • elektronicznie na adres: ado@wittchen.com;


5. Wyświetlanie strony internetowej WITTCHEN

Informujemy, iż wraz z wyświetlaniem strony internetowej WITTCHEN pod adresem www.wittchen.com w dostępnych przeglądarkach internetowych następuje wymiana informacji pomiędzy Państwa urządzeniem mobilnym, komputerem lub innym urządzeniem, a serwerami WITTCHEN. Wszelkie pozyskiwane informacje w związku z wyświetlaniem strony są wykorzystywane do sprawnego działania zachodzących procesów informatycznych na stronie WITTCHEN lub innych procesów zachodzących w Państwa przeglądarce. W czasie wyświetlania strony www.wittchen.com Państwa przeglądarka może przesyłać następujące informacje: Państwa adres IP, godzinę wejścia i wyjścia, nazwę i adres URL wyświetlanego pliku, stronę lub aplikację z której nastąpiło wejście. Niniejsze dane przekazywane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności oraz komfortowego i niezakłóconego korzystania ze Strony Internetowej. Powyższe dane przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO – zgodnie z ww. celami.


Powyższe dane przechowywane są jedynie w czasie Państwa pobytu w Sklepie Internetowym WITTCHEN, następnie w momencie zamknięcia ww. strony internetowej są automatycznie usuwane, o ile nie dokonaliście Państwo zakupu danego produktu/produktów dostępnych w Sklepie Internetowym. W przypadku dokonania zakupu produktu/produktów, Państwa ww. dane mogą być przechowywane są przez rok, przez okres realizacji umowy, przez czas wynikający z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości, a także przez czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń ze strony WITTCHEN (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).


W sytuacji korzystania z wyszukiwarki dot. stacjonarnych lokali handlowych marki WITTCHEN (dostępna pod adresem: https://www.wittchen.com/pl-PL/sklepy-i-salony) Państwa przeglądarka, na podstawie wyrażenia Zgody na udostępnienie Państwa danych geolokalizacyjnych ma możliwość przetwarzania tych danych w celu odnalezienia najbliżej zlokalizowanego sklepu w Państwa okolicy. Informujemy, iż dane tego typu nie są przechowywane w żaden sposób przez WITTCHEN i są one automatycznie usuwane po zamknięciu strony internetowej.6. Cele przetwarzania danych

Państwa Dane Osobowe są Przetwarzane za każdym razem w ściśle określonym celu, zgodnie z konkretną podstawą prawną. Poniżej przedstawiamy Państwu opis wybranych procesów związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych:


Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych Zakres przetwarzania danych
Zawarcie, realizacja i obsługa umów (np. umowy kupno-sprzedaży) lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem danej umów. Artykuł 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Dane związane z rachunkiem/fakturą w zakresie dokonanych zakupów przetwarzane będą do czasu upływu terminu zobowiązania podatkowego oraz do czasu przedawnienia możliwych roszczeń lub zakończenia okresu gwarancyjnego.
Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku usługobiorców lub klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) usługobiorcy lub klienta. Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.
Zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług (Konto w sklepie internetowym) Artykuł 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

W przypadku usunięcia konta dane osobowe przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy
Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

Administrator przetwarza dane w celu marketingu bezpośredniego do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
Imię, adres poczty elektronicznej
Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia RODO (zgoda)

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
Imię, adres poczty elektronicznej
Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży Artykuł 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia RODO Imię, adres poczty elektronicznej
Prowadzenie ksiąg podatkowych lub rachunkowych Artykuł 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395). Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą). Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
Inne – wszelkie inne dane mogą być przetwarzane przez Administratora w związku z innymi czynnościami prawnymi oraz innymi, konkretnie wskazanymi, uzasadnionymi celami, jednakże każdorazowo są one przedkładane osobie, której dane dotyczą za pośrednictwem klauzul informacyjnych.
Cel przetwarzania danych Zawarcie, realizacja i obsługa umów (np. umowy kupno-sprzedaży) lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem danej umów.
Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych Artykuł 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Dane związane z rachunkiem/fakturą w zakresie dokonanych zakupów przetwarzane będą do czasu upływu terminu zobowiązania podatkowego oraz do czasu przedawnienia możliwych roszczeń lub zakończenia okresu gwarancyjnego.
Zakres przetwarzania danych Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku usługobiorców lub klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) usługobiorcy lub klienta. Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.

Cel przetwarzania danych Zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług (Konto w sklepie internetowym)
Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych Artykuł 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

W przypadku usunięcia konta dane osobowe przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Zakres przetwarzania danych Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy

Cel przetwarzania danych Marketing bezpośredni
Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych Artykuł 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

Administrator przetwarza dane w celu marketingu bezpośredniego do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
Zakres przetwarzania danych Imię, adres poczty elektronicznej

Cel przetwarzania danych Marketing
Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych Artykuł 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia RODO (zgoda)

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
Zakres przetwarzania danych Imię, adres poczty elektronicznej

Cel przetwarzania danych Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży
Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych Artykuł 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia RODO
Zakres przetwarzania danych Imię, adres poczty elektronicznej

Cel przetwarzania danych Prowadzenie ksiąg podatkowych lub rachunkowych
Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych Artykuł 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395). Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
Zakres przetwarzania danych Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta

Cel przetwarzania danych Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora
Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.
Zakres przetwarzania danych Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

Inne – wszelkie inne dane mogą być przetwarzane przez Administratora w związku z innymi czynnościami prawnymi oraz innymi, konkretnie wskazanymi, uzasadnionymi celami, jednakże każdorazowo są one przedkładane osobie, której dane dotyczą za pośrednictwem klauzul informacyjnych.


7. Retencja danych

Przechowujemy Państwa dane w zależności od celu i podstawy prawnej przez następujący okres czasu:

 • w celu zawarcia i realizacji umowy – przechowujemy Państwa dane przez czas obowiązywania umowy (np. umowy kupno-sprzedaży, umowy handlowej oraz innych);
 • w celu marketingu bezpośredniego – przechowujemy Państwa dane do momentu wyrażenia skutecznego i prawnie uzasadnionego sprzeciwu;
 • w celach marketingowych – przechowujemy Państwa dane do momentu wycofania Zgody marketingowej;
 • w celu dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – przechowujemy Państwa dane do czasu wygaśnięcia terminu związanego z danym roszczeniem (wynikającym z przepisów prawa);
 • w celu rozpatrzenia reklamacji, bądź innego zgłoszenia – przechowujemy Państwa dane do momentu rozpatrzenia reklamacji, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń (wynikających ze sprawy);
 • w celach podatkowych i rachunkowych – przez czas określony przepisami prawa;
 • w innych celach – możemy przechowywać Państwa dane w innych celach, wraz ze ściśle określonym czasem retencji (do danego celu przetwarzania), jednakże każdorazowo przekazujemy Państwu informacje o wszelkich przysługujących prawach i obowiązkach poprzez okazanie Klauzul Informacyjnych w danej, konkretnej sprawie.

Przetwarzamy państwa dane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji konkretnego celu lub powyższy obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa. Administrator regularnie weryfikuje wszelkie bazy danych, nośniki danych i usuwa zbędne dane lub są one automatycznie usuwane.8. Monitoring (Sklepy/Siedziba)

Informujemy, iż przebywając na obszarze oficjalnych sklepów stacjonarnych WITTCHEN (wykaz sklepów dostępny pod adresem: https://www.wittchen.com/pl-PL/sklepy-i-salony), a także w siedzibie Administratora przetwarzamy Państwa dane w zakresie wizerunku, utrwalanego za pośrednictwem monitoringu wizyjnego. Dane w ww. zakresie pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa w momencie, gdy znajdujecie się Państwo w sklepach stacjonarnych WITTCHEN lub gdy dochodzi do spotkania biznesowego pomiędzy partnerami Spółki, jak również kandydatami do pracy (oraz we wszystkich innych przypadkach, gdy dana osoba przebywa na terenie siedziby WITTCHEN). Utrwalone dane przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji poufnych i służbowych znajdujących się w ww. obszarach. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 90 dni lub do momentu zakończenia postępowania w sytuacjach, gdy stanowią one dowód w sprawie sądowej, egzekucyjnej, mediacyjnej i innych (zgodnie z przepisami prawa). Odbiorcami danych są nasi pracownicy, współpracownicy oraz inne upoważnione podmioty (organy publiczne i podmioty współpracujące ze Spółką na podstawie odrębnych umów). Szczegóły odnośnie przetwarzania danych w zakresie monitoringu wizyjnego znajdą Państwo na klauzulach informacyjnych dostępnych w oficjalnych sklepach WITTCHEN oraz na recepcji znajdującej się w siedzibie Administratora.9. Newsletter

Za pośrednictwem strony internetowej www.wittchen.com mają Państwo możliwość dokonania subskrypcji newslettera, poprzez dobrowolne wyrażenie Zgody. W przypadku jej wyrażenia WITTCHEN przetwarza Państwa adres e-mail – w celu udostępniania informacji o produktach, promocjach, nowościach (poprzez wysyłkę newslettera na podany przez Państwa adres – e-mail). Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie wysyłki newslettera jest art. 6 ust. 1 lit a RODO. Informujemy, iż w każdym dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wszelkich działań podjętych przez WITTCHEN przed jej wycofaniem. Dane w ww. zakresie przetwarzane są do momentu wycofania zgody, czego skutkiem jest usunięcie Państwa adresu e-mail z list mailingowych do newslettera.10. Partnerzy biznesowi

Niniejsze zapisy dotyczą również osób, które są związane z WITTCHEN umową o współpracę, kontaktują się z firmą w celu zawarcia stosunków partnerskich lub są w trakcie negocjowania umowy pomiędzy stronami. Zakres przetwarzanych danych zależy od konkretnego, indywidualnego przypadku i charakteru danej umowy. Przykładowe dane zbierane do tego typu umów to: imię, nazwisko, stanowisko adres zamieszkania, adres e-mail, adres korespondencyjny, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer i seria dowodu osobistego, wzór podpisu, numer KRS, NIP, REGON, dane dotyczące płatności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b, c lub/oraz f RODO. W WITTCHEN dostęp do tego typu umów posiadają działy zajmujące się ich procedowaniem i negocjowaniem, a także dział prawny i księgowy oraz inne posiadające uzasadniony interes, w tym inne podmioty współpracujące z WITTCHEN (usługodawcy i podwykonawcy), jednakże wykonują one swe czynności jedynie w zakresie wskazanym w umowach powierzenia i udostępnienia danych.11. Konkursy

WITTCHEN jest organizatorem wielu konkursów mających na celu promocję marki WITTCHEN. Wszelkie szczegółowe informacje odnośnie konkursów znajdą Państwo na stronie internetowej WITTCHEN w dostępnych regulaminach konkursów oraz w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram. O ile w regulaminie konkursu nie postanowiono inaczej, a Państwo nie wyrazili zgody na przetwarzania danych w innym celu niezwiązanym z danym konkursem - Państwa dane wykorzystywane są jedynie do celów konkursowych.12. Karta stałego klienta

Informujemy, iż w przypadku dokonania zakupów, których całkowity koszt przekracza lub jest równy 300 PLN otrzymają Państwo informację zwrotną na adres e-mail podany w zamówieniu w jaki sposób przystąpić do programu lojalnościowego WITTCHEN. Wiadomość, którą otrzymacie Państwo ma jedynie charakter informacyjny, której podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO. W przypadku braku zainteresowania z Państwa strony do przystąpienia do programu lojalnościowego prosimy o zignorowanie otrzymanej wiadomości, jest ona jednorazowa i nie otrzymacie Państwo innych wiadomości o tej tematyce. Wszelkie informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych w związku z przystąpieniem do programu lojalnościowego znajdą Państwo w regulaminie programu lojalnościowego pod adresem: https://www.wittchen.com/karta-stalego-klienta.13. Media społecznościowe

Aby zapewnić Państwu bieżący dostęp do informacji odnośnie nowych produktów, promocji, czy konkursów WITTCHEN przekazuje wszelkie informacje za pośrednictwem serwisów społecznościowych Facebook i Instagram.


Informujemy, iż Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania Państwa danych dotyczących powyższych serwisów społecznościowych, zawierająca szczegółowe informacje odnośnie ochrony Państwa Danych Osobowych znajduje się na portalu Facebook w zakładce „Notatki”.14. Dane osobowe kandydatów do pracy

Wszelkie informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy znajdą Państwo pod adresem: http://www.kariera.wittchen.com/, a także każdorazowo w klauzulach informacyjnych dostępnych na każdym etapie przeprowadzanej rekrutacji.15. Odbiorcy danych

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.


Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich odbiorców lub kategorii odbiorców wskazanych w Polityce Prywatności – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.


Dane osobowe mogą być przekazywane m.in. następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 • przewoźnikom / spedytorom / brokerom kurierskim - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi;
 • podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub dokonane kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub płatności dokonywanych za pomocą karty płatniczej Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta;
 • podmiotom przeprowadzającym audyty (finansowe, prawne, inne) w siedzibie Administratora;
 • podmiotom udzielającym porad prawnych, uczestniczące w postępowaniach sądowych, mediacyjnych, egzekucyjnych i innych w imieniu i na rzecz Administratora, a także kancelariom notarialnym, bądź doradcom podatkowym;
 • podmiotom obsługującym systemy informatyczne (systemy IT, płatnicze i inne);
 • organom uprawnionym przepisami prawa, w szczególności: Urzędom (np. Urząd Skarbowy w przypadku kontroli skarbowej), Policji, Sądom i innym, gdy ustawa tak stanowi;
 • innym podmiotom Grupy Kapitałowej Wittchen S.A.


16. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Informujemy, iż Państwa dane przetwarzane przez WITTCHEN nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).17. Prawa osób, których dane dotyczą

Każdemu Klientowi przysługują w każdym następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych – posiadają Państwo prawo dostępu do informacji, które dane przetwarzamy (zgodnie z art. 15 RODO);
 • prawo żądania sprostowania danych – posiadają Państwo prawo do aktualizacji danych przekazanych do WITTCHEN (zgodnie z art. 16 RODO);
 • prawo usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – posiadają Państwo prawo do usunięcia danych w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane nie są już potrzebne do celów, do których zostały zgromadzone (zgodnie z art. 17 RODO);
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych – posiadają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych w przypadku gdy administrator nie potrzebuje już danych do celów, w jakich były przetwarzane, dane są nieprawidłowe, jak również są przetwarzane niezgodnie z prawem (zgodnie z art. 18 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych – posiadają Państwo prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych oraz do otrzymania Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (zgodnie z art. 20 RODO);
 • prawo do wycofania zgody – posiadają Państwo prawo do wycofania każdej dobrowolnie wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej wycofaniem (zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu – mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania, jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta (zgodnie z art. 21 RODO);
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji praw, o których mowa powyżej należy skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w pkt. 4 Polityki Prywatności.18. Dobrowolność podania danych

Podanie przez Państwa danych za każdym razem jest dobrowolne. W zakresie określonym w Regulaminie Sklepu Internetowego podanie danych jest konieczne w celu zawarcia Umowy (np. Umowa kupno-sprzedaży, Umowa o Świadczenie Usług). W przypadku złożenia zamówienia poprzez stronę internetową www.wittchen.com mogą państwo podać swoje dane, nie wyrażając jednocześnie Zgody na ich przetwarzanie w celu: otrzymywania newslettera, wyrażenia opinii o dokonanym zakupie, otrzymywania wiadomości e-mail o aktualnych promocjach (marketing), otrzymanie wiadomości SMS o statusie zamówienia. W przypadku udzielenia Zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo wycofać tę zgodę w każdym dowolnym momencie za pośrednictwem kontaktu podanego w pkp. 4 Polityki Prywatności, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych przed jej wycofaniem.19. Profilowanie

W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla swoich Klientów i Użytkowników, których dane dotyczą, a Administratorem, a także w przypadku wyraźnej Zgody osoby, której dane dotyczą, Administrator danych może stosować „profilowanie”.

Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to Klient podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciał skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.20. COOKIES

Strony internetowe WITTCHEN wykorzystują tzw. pliki cookies oraz inne technologie działające w analogiczny sposób. Pliki Cookies są plikami testowymi zapisującymi dane poprzez Państwa przeglądarkę na tzw. urządzeniu końcowym (laptopie, smartfonie itp.). Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów WITTCHEN, a także zwiększają ich wydajność poprzez zapisywanie informacji o wykorzystywaniu serwisu przez jego użytkowników.


Pliki typu Cookies umożliwiają:

 • utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
 • dostosowanie i optymalizację serwisu do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających z serwisu,
 • tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu,
 • personalizacji przekazów marketingowych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu.

W serwisie wykorzystywane są Cookies Sesyjne (pliki tymczasowe przechowywane od momentu wejścia do serwisu WITTCHEN do momentu zamknięcia przeglądarki, bądź jej sesji) oraz Cookies Trwałe/Stałe (pliki przechowywane przez dłuższy czas, które ułatwiają korzystanie z serwisu).


Sklep Internetowy WITTCHEN znajdujący się pod adresem www.wittchen.com wykorzystuje następujące pliki cookies (zgodnie z poniższym zestawieniem):

Nazwa Opis Czas wygaśnięcia
floatingNewsletterDisabled Przechowuje informację czy należy wyświetlić dla użytkownika okno z zapisem do Newslettera Dane są usuwane po upływie 365 dni
floatingNewsletterPageCounter Przechowuje informację o ilości odsłon witryny dla wywołania okna z zapisem do Newslettera Dane są usuwane po upływie 365 dni
privacyAgreement Tworzony w momencie zapoznania się Użytkownika z informacją o stosowaniu przez witrynę plików Cookies. Dane są usuwane po upływie 365 dni
pageToken Przechowuje informację o adresie oglądanej karty produktu. Potrzebne przy powrocie na listę produktów Dane są usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki (sesja)
initialSlide Przechowuje ustawienie dla mechanizmu galerii zdjęć na karcie produktu Dane są usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki (sesja)
isMobile Przechowuje informację czy użytkownik korzysta z urządzenia mobilnego Dane są usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki (sesja)
APPEXT_WITTCHEN_PL Przechowuje identyfikator sesji Dane są usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki (sesja)
__epv Przechowuje klucz dla cache'owania przez varnish-cache Dane są usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki (sesja)

Nazwa: floatingNewsletterDisabled
Opis: Przechowuje informację czy należy wyświetlić dla użytkownika okno z zapisem do Newslettera
Czas wygaśnięcia: Dane są usuwane po upływie 365 dni
Nazwa: floatingNewsletterPageCounter
Opis: Przechowuje informację o ilości odsłon witryny dla wywołania okna z zapisem do Newslettera
Czas wygaśnięcia: Dane są usuwane po upływie 365 dni
Nazwa: privacyAgreement
Opis: Tworzony w momencie zapoznania się Użytkownika z informacją o stosowaniu przez witrynę plików Cookies
Czas wygaśnięcia: Dane są usuwane po upływie 365 dni
Nazwa: pageToken
Opis: Przechowuje informację o adresie oglądanej karty produktu. Potrzebne przy powrocie na listę produktów
Czas wygaśnięcia: Dane są usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki (sesja)
Nazwa: initialSlide
Opis: Przechowuje ustawienie dla mechanizmu galerii zdjęć na karcie produktu
Czas wygaśnięcia: Dane są usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki (sesja)
Nazwa: isMobile
Opis: Przechowuje informację czy użytkownik korzysta z urządzenia mobilnego
Czas wygaśnięcia: Dane są usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki (sesja)
Nazwa: APPEXT_WITTCHEN_PL
Opis: Przechowuje identyfikator sesji
Czas wygaśnięcia: Dane są usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki (sesja)
Nazwa: __epv
Opis: Przechowuje klucz dla cache'owania przez varnish-cache
Czas wygaśnięcia: Dane są usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki (sesja)


Ponadto do prowadzenia serwisów w WITTCHEN wykorzystywane są również tzw. Cookies Zewnętrzne (third party cookies), służące do zbierania danych statystycznych oraz danych służących do weryfikacji sposobu korzystania z serwisów przez ich użytkowników.

Do powyższych celów wykorzystywany jest Google Analytics. Jest to ogólnodostępne narzędzie służące do analizy korzystania ze stron internetowych oraz sporządzania raportów o aktywności użytkowników. Google Analytics generuje informacje odnośnie adresu URL, typu wykorzystywanej przeglądarki przez użytkownika, jego adresu IP oraz używanego systemu operacyjnego. Narzędzie określa dane dotyczące ilości wizyt na serwerach, ich długości oraz zbiera dane które z poszczególnych części odwiedzanego serwisu są najczęściej wykorzystywane przez użytkowników (analizując ich funkcjonalność). Na podstawie analizy na pozyskanych w ten sposób danych możliwe jest określenie wydajności i użyteczności serwisów WITTCHEN oraz ich poszczególnych części, a następnie ukierunkowanie rozwoju nowych usług oraz funkcjonalności.

Szczegółowe informacje odnośnie Google Analytics znajdą państwo pod poniższym adresem: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage.


Serwisy i witryny WITTCHEN mogą również wykorzystywać technologię Retargetingu Personalizowanego RTB. Za pomocą ww. technologii pozyskiwane są zanonimizowane dane statystyczne dotyczące zainteresowań użytkowników odwiedzających strony i witryny internetowe WITTCHEN. Po przeanalizowaniu danych pozyskanych wskutek retargetingu mogą zostać wprowadzane zmiany w ofercie internetowej Sklepu WITTCHEN, dopasowane do aktualnych potrzeb jego użytkowników. Informujemy, iż powyższe dane przetwarzane są w sposób zanonimizowany, uniemożliwiający identyfikację użytkowników odwiedzających serwisy WITTCHEN, w szczególności powyższe dane nie są zestawiane z innymi danymi użytkowników takimi jak np. imię, czy adres. Informujemy, iż wszyscy użytkownicy posiadają możliwość wyłączenia cookies stosowanych do retargetingu pod adresem: http://www.rtbhouse.com/privacy/


W serwisach WITTCHEN wykorzystywane są tzw. Cookies Reklamowe umożliwiające personalizację działalności reklamowej podczas przeprowadzanych kampaniach marketingowych i rozliczanie efektów powyższych kampanii (dla podmiotów współpracujących ze Spółką w powyższym zakresie). Do powyższych celów wykorzystywany jest Google Adwords.


Należy mieć na uwadze, iż w standardowych ustawieniach Państwa wyszukiwarek internetowych dopuszczane jest zapisywanie plików na Państwa urządzeniach końcowych, co tym samym umożliwia przetwarzanie pozyskanych w ten sposób danych.


Użytkownicy zawsze mają możliwość samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do ich urządzeń końcowych. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji ww. usługi. Poniżej znajdą Państwo odnośniki do przeglądarek internetowych (zawierające informacje jak dokonać modyfikacji ich ustawień na Państwa urządzeniach końcowych):


Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej WITTCHEN. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach Państwa oprogramowania (przeglądarki internetowej).21. Zmiany Polityki Prywatności

Informujemy, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych oraz aktualnych i przejrzystych procedur i polityk w WITTCHEN S.A. niniejszy dokument będzie regularnie analizowany i zmieniany w związku ze zmianami w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz wszelkimi działaniami podejmowanymi w celu zapewnienia należytej ochrony Państwa Danych Osobowych.Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 22.01.2021 r.
Politykę prywatności obowiązującą do dnia 21 stycznia 2021 r. włącznie można znaleźć tutaj.