ŚWIĄTECZNY KIERMASZ! PODARUJ WYJĄTKOWE PREZENTY DLA SWOICH BLISKICH KIERMASZOWE RABATY TYLKO 4-13 GRUDNIA

KIERMASZOWE RABATY TYLKO 4-13 GRUDNIA

WITTCHEN logoWITTCHEN logo
W koszyku zostały Ci produkty z ostatniej wizyty. Dokończ zakupy, zanim zostaną wyprzedane!
Osiągnięto próg darmowej dostawy
Przejdź do koszyka
Koszyk (0)
<!-- beta_rwd_widget_basket_products_reserved_label -->
Osiągnięto próg darmowej dostawy
Twój koszyk jest pusty

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WITTCHEN.COM

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa ogólne warunki oraz zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego www.wittchen.com. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego, WITTCHEN umożliwia Klientom oraz pozostałym użytkownikom Sklepu Internetowego, w szczególności Konsumentom, korzystanie z usług świadczonych przez WITTCHEN drogą elektroniczną oraz zapoznanie się z Produktami dostępnymi na www.wittchen.com, a następnie zawarcie umowy sprzedaży. WITTCHEN dba o prawa użytkowników Sklepu Internetowego, w szczególności Konsumentów, w tym wynikające z przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu ani ograniczyć ani wyłączyć jakichkolwiek praw przysługujących użytkownikom Sklepu Internetowego na mocy Prawa Konsumenckiego oraz innych właściwych bezwzględnie wiążących przepisów prawa – w razie wystąpienia takich ograniczeń lub wyłączeń, WITTCHEN zastosuje właściwe przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa.

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1. WITTCHEN prowadzi Sklep Internetowy pod adresem www.wittchen.com (wraz z dalszymi podstronami oraz zakładkami).
  2. W celu prawidłowego wykorzystania funkcji dostępnych w ramach Sklepu Internetowego należy spełnić niezbędne Wymagania Techniczne, o których mowa w dalszej części Regulaminu.
  3. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, jednakże niezbędna do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do utworzenia konta w Sklepie Internetowym lub złożenia Zamówienia.
 2. DEFINICJE
  1. Poniżej wymienione, użyte w Regulaminie określenia pisane dużą literą (niezależnie od liczby pojedynczej lub mnogiej lub przypadku, w których są użyte) mają przypisane następujące znaczenie, o ile z Regulaminu lub z kontekstu ich użycia wyraźnie nie wynika odmiennie:
   1. Adres Reklamacyjny – Centrum Logistyczne WITTCHEN, Palmiry, ul. Gdańska 60, 05-152 Czosnów;
   2. BOK – Biuro Obsługi Klienta WITTCHEN, dostarczające Klientom informacji oraz wyjaśnień w przedmiocie działalności Sklepu Internetowego, w tym m.in. w zakresie prowadzonych akcji marketingowych, aktualnych promocji, dostępnych Produktów, złożonego Zamówienia, niniejszego Regulaminu, oraz innych, w szczególności pod numerem telefonu i pod adresem e-mail wskazanymi poniżej:
    22 266 88 00
    esklep@wittchen.com
   3. Cena - wyrażona w polskich złotych (lub dla celów poglądowych w wyrażona w innej walucie, w tym np. EUR lub USD), tytułem wynagrodzenia brutto (tj. wynagrodzenia końcowego zawierającego właściwy podatek) należnego względem WITTCHEN w związku z przeniesieniem własności kupowanego Produktu na Klienta zgodnie z Umową. Cena nie uwzględnia kosztów Dostawy, o ile warunki promocji organizowanej przez WITTCHEN nie regulują powyższych postanowień w sposób odrębny (z korzyścią na rzecz Klienta);
   4. Cennik Dostaw– zestawienie dostępnych rodzajów Dostawy i ich kosztów znajdujące się pod adresem: https://www.wittchen.com/koszty-dostawy;
   5. Dane Kontaktowe– WITTCHEN S.A., Palmiry, ul. Gdańska 60, 05-152 Czosnów, e-mail: esklep@wittchen.com, tel.: 22 266 88 00;
   6. Dostawa– rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu usługi wymieniona w Cenniku Dostaw;
   7. Dowód Zakupu – np. faktura, rachunek, paragon wystawione zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 roku poz. 931 z późn. zm.) oraz innymi stosownymi przepisami prawa, potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z konta.
   8. Karta Produktu – pojedyncza podstrona Sklepu Internetowego zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie.
   9. Klient – Przedsiębiorca lub Konsument;
   10. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 roku, poz. 1360 z późn. zm.);
   11. Kodeks Postępowania Cywilnego – ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 roku, poz. 1805 z późn. zm.);
   12. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, w szczególności zawierająca umowę, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności, gdy z treści tej czynności (w tym umowy) wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
   13. Konto – zbiór zasobów (danych) w systemie teleinformatycznym WITTCHEN oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności i usług Sklepu Internetowego. Klient może się zalogować na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą loginu i hasła. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówień, dostęp do historii Zamówień, oraz innych usług udostępnianych w zakresie, w jakim są one udostępnianie Klientom przez WITTCHEN;
   14. Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Internetowym Produktów na podstawie wyborów Klienta;
   15. Płatność – metoda dokonania zapłaty w ramach Umowy;
   16. Prawo Autorskie - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 roku, poz. 2509 z późn. zm.).
   17. Prawo Konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 287, z późn. zm.);
   18. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość dostępnych Towarów, która może być przedmiotem Zamówienia (Przedmiotem Umowy), a która podana jest w Sklepie Internetowym jako jednostka miary przy określeniu Ceny Towaru (cena/jednostka). Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe;
   19. Przedmiot Umowy – Produkty i Dostawa będące przedmiotem Umowy;
   20. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca u WITTCHEN zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Jeśli Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, taka osoba zobowiązana jest w szczególności uzyskać skuteczną prawnie zgodę swego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy oraz okazać taką zgodę na każde żądanie WITTCHEN, lub w inny prawnie dopuszczalny sposób zapewnić ważność Umowy; przy czym dla uniknięcia wątpliwości, uznaje się, że umowy zawierane w ramach Sklepu Internetowego mają co do zasady charakter umów należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego;
   21. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego www.wittchen.com
   22. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.wittchen.com, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie;
   23. Sklep Stacjonarny – każdy stacjonarny punkt sprzedaży WITTCHEN zlokalizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym tzw. Outlet. Lista aktualnych Sklepów Stacjonarnych jest dostępna pod adresem: https://www.wittchen.com/pl-PL/sklepy-i-salony;
   24. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;
   25. Termin Realizacji – podana na Karcie Produktu liczba dni roboczych lub godzin w przedmiocie realizacji Zamówienia;
   26. Towar – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem Umowy;
   27. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy (tj. na odległość) na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a WITTCHEN;
   28. Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 344 z późn. zm.);
   29. WITTCHEN – WITTCHEN S.A. z siedzibą w Palmirach, Palmiry, ul. Gdańska 60, 05-152 Czosnów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352760, NIP: 951-10-22-154, REGON: 011664266;
   30. Wymagania Techniczne– wymagania zapewniające poprawność działania lub korzystania ze Sklepu Internetowego. Dla zapewnienia tej poprawności WITTCHEN zaleca używanie następujących przeglądarek: FireFox wersja 65 lub nowsza, Opera wersja 19 lub nowsza, Chrome wersja 32 lub nowsza, Edge wersja 18 lub nowsza, IE wersja 11, Safari wersja 14 lub nowsza. Jednocześnie, WITTCHEN informuje, że używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu Internetowego, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego https://www.wittchen.com/, należy je wszystkie wyłączyć.
   31. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, z którego wynika wola zawarcia Umowy sprzedaży, w szczególności przy wykorzystaniu funkcjonalności Sklepu Internetowego, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, obejmujące dane niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy, w szczególności określające rodzaj i ilość Produktów; Cenę; rodzaj Dostawy; rodzaj Płatności; miejsce wydania Towaru oraz dane osobowe i inne dane Klienta.
 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Umowa zawierana jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym Regulaminem.
  2. WITTCHEN za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza granicami kraju.
  3. WITTCHEN jest zobowiązany świadczyć usługi i dostarczać Produkty zgodne z Umową.
  4. Treści wskazywane lub przekazywane Klientowi przez WITTCHEN w ramach lub w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, w tym wiadomości e-mail dotyczące zaproponowanej Umowy, poczytuje się – o ile nic innego wyraźnie nie wynika z danego przekazu – nie za nie ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
  5. Wszystkie Ceny końcowe podawane przez WITTCHEN wyrażone są w polskiej walucie i są cenami końcowymi brutto (tj. zawierają podatek VAT). Ceny Produktów nie zawierają kosztu Dostawy, określonych w Cenniku Dostaw dostępnym pod adresem https://www.wittchen.com/koszty-dostawy.
  6. WITTCHEN wyświetla Cenę Produktu lub usługi w sposób jednoznaczny oraz niebudzący wątpliwości. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Produktu lub usługi obok informacji o obniżonej Cenie (np. obniżonej na skutek wprowadzenia czasowych promocji) w Sklepie Internetowym, WITTCHEN wyświetla najniższą ostatnią cenę Produktu dostępnego na www.wittchen.com w ciągu ostatnich 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny.
  7. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Produktu lub usługi obok informacji o obniżonej Cenie np. obniżonej na skutek wprowadzenia czasowych promocji w Sklepie Internetowym, WITTCHEN wyświetla najniższą ostatnią cenę Produktu dostępnego na www.wittchen.com w ciągu ostatnich 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny.
  8. WITTCHEN odpowiada względem Konsumenta z tytułu zgodności Produktu z Umową na zasadach wynikających z Prawa Konsumenckiego, natomiast względem Przedsiębiorców z tytułu wady Produktu na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa, a także na podstawie niniejszego Regulaminu.
  9. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
   1. potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: Zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od Umowy, niniejszego Regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od Umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania Regulaminu i wzorca odstąpienia od Umowy;
   2. dołączenia do zrealizowanego Zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania Towaru dowodu zakupu.
  10. WITTCHEN nie pobiera żadnych opłat za komunikację z WITTCHEN przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, przy czym Klient może ponieść jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie się na odległość.
  11. WITTCHEN zapewnia Klientowi korzystającemu z Systemu poprawność działania Sklepu Internetowego w następujących przeglądarkach: FireFox wersja 65 lub nowsza, Opera wersja 19 lub nowsza, Chrome wersja 32 lub nowsza, Edge wersja 18 lub nowsza, IE wersja 11, Safari wersja 14 lub nowsza. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu Internetowego, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego www.wittchen.com, należy je wszystkie wyłączyć.
  12. WITTCHEN umożliwia użytkownikom www.wittchen.com dostęp do opinii o Produktach wystawionych przez Klientów w Sklepie Internetowym. WITTCHEN przy współpracy z zaufanym podwykonawcą zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od osób, które używały danego Produktu lub go nabyły poprzez wysłanie ankiety odnośnie wystawienia opinii po złożeniu Zamówienia przez danego Klienta. W tym celu po dokonaniu zakupu Produktu przez Klienta, WITTCHEN w ramach realizacji Umowy z Klientem może przesłać na adres poczty elektronicznej (wskazanej przez Klienta) zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu otrzymania jego opinii o dokonanej sprzedaży. Klient posiada prawo do przekazania swej opinii poprzez wypełnienie przedmiotowej ankiety, jednakże przekazanie opinii jest dobrowolne.
 4. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY
  1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, w każdym dniu kalendarzowym, z zastrzeżeniem okresów związanych z prowadzeniem prac mających na celu zapewnienie Klientowi prawidłowego dostępu do funkcjonalności Sklepu Internetowego lub wystąpieniem przeszkód niezależnych od WITTCHEN.
  2. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
   1. dodanie do Koszyka Produktu;
   2. wybór rodzaju Dostawy;
   3. wybór rodzaju Płatności;
   4. wybór miejsca wydania Towaru;
   5. złożenie w Sklepie Internetowym Zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.
  3. Realizacja Zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie WITTCHEN.
  4. Zawarcie Umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia przez WITTCHEN, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia Zamówienia.
  5. Realizacja Zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy, a Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie WITTCHEN.
  6. Realizacja Zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości Zamówienia co najmniej o wartości Zamówienia lub zgody WITTCHEN na wysłanie Zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
  7. Wysłanie Przedmiotu Umowy następuje w terminie określonym na Karcie Produktu, a dla Zamówień złożonych z wielu Produktów w najdłuższym terminie z określonych na Kartach Produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji Zamówienia.
  8. Zakupiony Przedmiot Umowy jest wraz z Dowodem Zakupu wysyłany wybranym przez Klienta rodzajem Dostawy do wskazanego przez Klienta w Zamówieniu miejsca dostawy Towaru, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w Części III ust. 9 pkt) 2 Regulaminu.
  9. WITTCHEN wykonuje czynności mające na celu zapewnienie dostępności produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności w razie jednoczesnego złożenia Zamówienia na ten sam Towar przez wielu Klientów, może się zdarzyć, że dany Towar nie jest faktycznie dostępny. W takim przypadku Klient z uwagi na niemożliwość spełnienia świadczenia otrzyma informację o braku możliwości zrealizowania Zamówienia (na podstawie przepisów właściwych Kodeksu Cywilnego, w tym mogą mieć zastosowanie art. 493-495 Kodeksu Cywilnego).
  10. WITTCHEN może umożliwić Klientowi odbiór osobisty Produktów w sklepie stacjonarnym WITTCHEN w ramach usługi „Zamów i Odbierz” (tzw. Click and Collect) umożliwiającej Klientowi otrzymanie: (i) darmowej Dostawy wybranego Produktu, (ii) możliwości wyboru najdogodniejszej lokalizacji handlowej salonu marki WITTCHEN, (iii) gwarancji dostępności towaru w wybranym salonie stacjonarnym, (iv) możliwości odstąpienia od Umowy w zakresie Produktu zakupionego na zasadach sprzedaży towarów marki WITTCHEN przez Internet – 30 dni (od daty odebrania Produktu w salonie), (v) możliwości wymiany Produktu będącego przedmiotem Zamówienia w salonie stacjonarnym na taki sam towar, ale w innym rozmiarze lub kolorze, z zachowaniem Ceny z dnia zakupu Produktu lub inny aktualnie dostępny towar – 30 dni (od daty odebrania Produktu w salonie). W celu prawidłowej realizacji usługi „Zamów i Odbierz”, Klient jest zobligowany do udostępnienia na rzecz WITTCHEN danych osobowych niezbędnych do zrealizowania celów kontaktowych (np. poinformowania Klienta o statusie przesyłki za pomocą SMS) oraz prawidłowego zawarcia i wykonania Przedmiotu Umowy. Wszelkie dodatkowe wyjaśnienia w zakresie usługi „Zamów i Odbierz” zostały opisane pod adresem www.wittchen.com/zamow-i-odbierz.
 5. PŁATNOŚCI
  1. WITTCHEN umożliwia Klientom dokonywanie płatności w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności zapłaty za Produkty, z użyciem metod obejmujących m.in.:
   1. przelewy internetowe;
   2. płatności kartami, w tym kredytowymi lub debetowymi;
   3. płatności z użyciem systemów płatności mobilnych;
   4. płatności z udziałem lub pośrednictwem instytucji kredytowych;
   5. płatności z udziałem lub pośrednictwem innych podmiotów trzecich, w tym płatności „odroczone”.
  2. W zależności od okoliczności lub aktualnych uwarunkowań biznesowych lub prawnych, w tym zależnie od umów zawartych przez WITTCHEN z podmiotami trzecimi, rodzaju transakcji lub wyboru Klienta, płatność może się odbyć w trybie przedpłaty lub za pobraniem.
  3. W zależności od okoliczności lub aktualnych uwarunkowań biznesowych lub prawnych, w tym zależnie od umów zawartych przez WITTCHEN z podmiotami trzecimi, rodzaju transakcji lub wyboru Klienta, metody płatności, ich dostawcy lub inne podmioty biorące w nich udział lub pośredniczące mogą ulec zmianie.
  4. W przypadku anulowania części lub całości Zamówienia, zwrot płatności na rzecz Klienta następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia anulowania – w całości lub odpowiedniej części Ceny, odpowiednio.
  5. Zwrot płatności następuje przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Klient – chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu (w tym na zwrot na inny rachunek bankowy).
 6. DOSTAWY
  1. Dostawa Zamówień obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybrane kraje zagraniczne.
  2. Dostawa Zamówień odbywa się na zasadach i warunkach, w tym cenowych, oznaczonych w Cenniku Dostaw zamieszczonym w zakładce „Koszty Dostawy” (dostępnej pod adresem: https://www.wittchen.com/koszty-dostawy ).
 7. REKLAMACJE
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności WITTCHEN względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt nie jest zgodny z Umową, są określone w Prawie Konsumenckim.
  2. W razie braku zgodności Produktu z Umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w Prawie Konsumenckim. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na Konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II Kodeksu Cywilnego.
  3. Produkt jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:
   1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
   2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił WITTCHEN najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który WITTCHEN zaakceptował.
  4. Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z Umową, musi:
   1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
   2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez WITTCHEN, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że WITTCHEN wykaże, że:
    1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
    2. przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
    3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy;
   3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
   4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które WITTCHEN udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
  5. WITTCHEN ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Produktu, jeżeli:
   1. zostało ono przeprowadzone przez WITTCHEN lub na jego odpowiedzialność;
   2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez WITTCHEN lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 Prawa Konsumenckiego.
  6. WITTCHEN ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez WITTCHEN, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z Umową.
  7. WITTCHEN nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Produktu z Umową, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
  8. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
  9. WITTCHEN może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub WITTCHEN może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla WITTCHEN. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla WITTCHEN, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.
  10. Przy ocenie nadmierności kosztów dla WITTCHEN uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową, wartość Produktu zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.
  11. WITTCHEN dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której WITTCHEN został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi WITTCHEN.
  12. Konsument udostępnia WITTCHEN Produkt podlegający naprawie lub wymianie. WITTCHEN odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt.
  13. Jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu z Umową, WITTCHEN demontuje Produkt oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
  14. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony.
  15. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
   1. WITTCHEN odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Prawa Konsumenckiego;
   2. WITTCHEN nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Prawa Konsumenckiego;
   3. brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że WITTCHEN próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;
   4. brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Prawa Konsumenckiego;
   5. z oświadczenia WITTCHEN lub okoliczności wyraźnie wynika, że WITTCHEN nie doprowadzi Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
  16. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową.
  17. WITTCHEN zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu Ceny.
  18. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową jest istotny.
  19. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta wraz z Produktami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową.
  20. W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt WITTCHEN na jego koszt. WITTCHEN zwraca Konsumentowi Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.
  21. WITTCHEN dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  22. Konsument może powstrzymać się z zapłatą Ceny do chwili wykonania przez WITTCHEN obowiązków wynikających z art. 43d i art. 43e Prawa Konsumenckiego.
  23. W przypadku wystąpienia niezgodności Produktu z Umową, Konsument może złożyć reklamację, na przykład pisemnie, na Adres Reklamacyjny, z dopiskiem „Reklamacja”; może także skontaktować się z BOK. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu, zwykle celowe jest jego dostarczenie WITTCHEN razem z oznaczonym żądaniem, w celu umożliwienia WITTCHEN zbadania Produktu i ustosunkowania się do żądań. Szczegóły dotyczące udostępnionych przez WITTCHEN sposobów bezpłatnego dostarczenia Produktu w związku z reklamacją znajdują w ramach Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacje” (dostępnej pod adresem https://www.wittchen.com/pl-PL/nowa-reklamacja).
 8. BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW
  1. W celu monitorowania satysfakcji Klientów, podnoszenia jakości świadczonych usług oraz obsługi sprzedażowej, WITTCHEN może umożliwić Klientom, którzy dokonali zakupu w Sklepie Internetowym, wyrażanie opinii dotyczącej funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz zakupionych Towarów za pośrednictwem serwisu TrustMate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Bartoszowickiej 3, 51-641 Wrocław, KRS: 0000737597, NIP: 8971854393, REGON: 369980751 („Serwis”).
  2. W celu określonym powyżej, WITTCHEN przekaże Serwisowi dane niezbędne do wyrażenia przez Klienta opinii (w szczególności adres e-mail, imię Klienta, nr Zamówienia oraz informację o zakupionych w Sklepie Internetowym Towarach). Klient otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o wystawienie opinii o Sklepie Internetowym, a w przypadku braku reakcji na taką wiadomość – przypomnienie o możliwości wystawienia opinii. Wystawienie opinii jest całkowicie dobrowolne.
  3. Szczegółowe zasady wystawiania opinii zostały opisane na stronie internetowej Serwisu pod adresem: https://trustmate.io/user-regulations
  4. Klient w momencie wystawienia opinii nieodpłatnie przenosi na WITTCHEN autorskie prawa majątkowe do utworu bez ograniczenia czasowego i terytorialnego do zamieszczonej opinii, w szczególności do:
   1. rozpowszechniania opinii lub jej części przez publiczne udostępnienie jej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie;
   2. wykorzystanie opinii lub jej części w kampaniach marketingowych WITTCHEN;
   3. utrwalenie i zwielokrotnienie opinii lub jej części – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  5. Klient upoważnia WITTCHEN do korzystania z utworu bez oznaczenia twórcy oraz do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych.
  6. Jednocześnie Klient, udzielając licencji, zapewnia, że opinia nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń, Klient ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich.
 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 Prawa Konsumenckiego prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Prawa Konsumenckiego.
  2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
  3. Termin odstąpienia od Umowy zawartej na odległość wynosi 30 dni od Momentu Wydania Produktu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument może złożyć:
   1. na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa Konsumenckiego;
   2. na formularzu dostępnym pod adresem: https://www.wittchen.com/pl-PL/nowy-zwrot; lub
   3. w innej formie zgodnej z Prawem Konsumenckim.
  5. WITTCHEN niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu Umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  6. W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą.
  7. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt WITTCHEN lub przekazać go osobie upoważnionej przez WITTCHEN do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że WITTCHEN zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
  8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, co oznacza, że odsyła na własny koszt i ryzyko Produkty stanowiące Przedmiot Umowy, od której odstąpił.
  9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  10. WITTCHEN niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego Płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy czym jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez WITTCHEN, WITTCHEN nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów – zgodnie z art. 33 Prawa Konsumenckiego.
  11. Jeżeli WITTCHEN nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem Płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  12. WITTCHEN dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu Płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób Płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  13. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach przewidzianych w art. 38 Prawa Konsumenckiego, w szczególności w odniesieniu do następujących umów:
   1. o świadczenie usług, jeżeli WITTCHEN wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez WITTCHEN utraci prawo odstąpienia od Umowy;
   2. w której Cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi WITTCHEN nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
   3. w której Przedmiotem Umowy jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4. w której Przedmiotem Umowy jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   5. w której Przedmiotem Umowy są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  14. W razie wątpliwości, Klient może się skontaktować z BOK.
 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. WITTCHEN przetwarza dane osobowe WITTCHEN jako administrator danych osobowych.
  2. WITTCHEN jako administrator danych osobowych, przetwarza w szczególności dane podane w związku z korzystaniem z funkcjonalności dostępnych w Sklepie Internetowym oraz zawarciem i wykonaniem Umowy.
  3. Podanie danych osobowych przez WITTCHEN jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych usług, zawarcia Umowy oraz innych czynności wykonywanych w ramach Sklepu Internetowego.
  4. Zasady ochrony danych osobowych oraz wykorzystywania plików testowych (tzw. Cookies) zostały opisane przez WITTCHEN w polityce prywatności opublikowanej oraz dostępnej pod adresem: https://www.wittchen.com/polityka-prywatnosci.
 11. PRAWA AUTORSKIE
  1. Wszelkie treści, usługi, towary, prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy oraz jego domeny, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do wzorców, formularzy, logotypów, funkcjonalności oraz zdjęć zamieszczanych na stronie www.wittchen.com WITTCHEN lub jego podwykonawców podlegają szczególnej ochronie prawnej, m.in. w oparciu o przepisy Prawie Autorskiego.
  2. Wykorzystywanie wyżej wspomnianych treści przez Klienta oraz użytkowników Sklepu Internetowego jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody WITTCHEN udzielonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, o ile prawo nie stanowi inaczej.
 12. POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW DOTYCZĄCYCH ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM
  1. W przypadku sporu wynikłego pomiędzy WITTCHEN a Klientem w związku z dokonaniem zakupu w Sklepie Internetowym, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie skargi w wybranym języku urzędowym Unii Europejskiej, w tym także w języku polskim, za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  2. W szczególności, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, ewentualny spór może zostać rozwiązany na drodze postępowania mediacyjnego lub polubownego. W ostateczności ewentualny spór może rozstrzygnąć sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo stosownie do zasad oznaczonych w Kodeksie Postępowania Cywilnego.
 13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  1. W celu uniknięcia wątpliwości postanowienia wskazane w niniejszej Części XII Regulaminu dotyczą wyłącznie Przedsiębiorców i nie mają zastosowania względem Konsumentów.
  2. Przepisy, o których mowa w Części VIII Regulaminu dot. prawa odstąpienia od Umowy stosuje się odpowiednio względem Przedsiębiorców.
  3. W przypadku wystąpienia wady Produktu WITTCHEN może odpowiadać względem Przedsiębiorców na podstawie przepisów o rękojmi na podstawie art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego.
  4. W przypadku wystąpienia wady Produktu Przedsiębiorca może złożyć reklamację, na przykład pisemnie, na Adres Reklamacyjny, z dopiskiem „Reklamacja”. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu zwykle celowe jest jego dostarczenie do WITTCHEN razem z żądaniem, w celu umożliwienia WITTCHEN zbadania Produktu i ustosunkowania się do żądań. Szczegóły dotyczące udostępnionych przez WITTCHEN sposobów bezpłatnego dostarczenia Produktu w związku z reklamacją znajdują w ramach Serwisu Internetowego w zakładce „Reklamacje” (dostępnej pod adresem https://www.wittchen.com/pl-PL/nowa-reklamacja).
  5. W odniesieniu do Przedsiębiorców, WITTCHEN jest uprawniony do odstąpienia od Umowy lub jakiejkolwiek innej umowy zawartej w związku lub na podstawie Regulaminu, nie później niżeli w terminie 45 dni od chwili jej zawarcia. WITTCHEN może odstąpić w takim wypadku bez obowiązku wskazywania przyczyn odstąpienia oraz bez możności dochodzenia przez Przedsiębiorcę jakichkolwiek roszczeń w stosunku do WITTCHEN – w drodze przesłania takiemu Przedsiębiorcy oświadczenia o odstąpieniu (w dowolnej formie).
  6. WITTCHEN nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód oraz utraty zysków wobec Przedsiębiorcy, o ile powyższa szkoda nie została wyrządzona umyślnie przez WITTCHEN.
  7. W sytuacji ustalenia, w stosunku do Przedsiębiorcy, odpowiedzialności WITTCHEN (w tym jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli, pełnomocników), odpowiedzialność taka, niezależnie od jej podstawy prawnej, podlega każdorazowo ograniczeniu do kwoty 1.500 (słownie: tysiąca pięciuset i 00/100) złotych względem pojedynczego roszczenia.
  8. Dla uniknięcia wątpliwości, postanowień ust. 1-7 powyżej nie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy WITTCHEN, a Przedsiębiorcą będą poddane sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę WITTCHEN.
 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta, w szczególności praw Konsumenta.
  2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, Prawa Konsumentów, Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną i Prawa Autorskiego.
  3. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna w zakładce Regulamin pod adresem: https://www.wittchen.com/regulamin . W trakcie Realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.
  4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w wersji obowiązującej w chwili zawarcia Umowy.
  5. Dotychczasowy regulamin, obowiązujący do dnia 31 grudnia 2022 r. (włącznie), można znaleźć w zakładce Regulamin pod adresem: WITTCHEN-regulamin.pdf.
  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.