ŚWIĄTECZNY KIERMASZ! PODARUJ WYJĄTKOWE PREZENTY DLA SWOICH BLISKICH KIERMASZOWE RABATY TYLKO 4-13 GRUDNIA

KIERMASZOWE RABATY TYLKO 4-13 GRUDNIA

WITTCHEN logoWITTCHEN logo
W koszyku zostały Ci produkty z ostatniej wizyty. Dokończ zakupy, zanim zostaną wyprzedane!
Osiągnięto próg darmowej dostawy
Przejdź do koszyka
Koszyk (0)
<!-- beta_rwd_widget_basket_products_reserved_label -->
Osiągnięto próg darmowej dostawy
Twój koszyk jest pusty

REGULAMIN BONÓW UPOMINKOWYCH

I. Przedmiot regulaminu

Niniejsze postanowienia stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”)Celem niniejszego regulaminu („Regulamin”) jest określenie zasad postępowania w zakresie nabywania oraz realizowania bonów upominkowych w sklepach stacjonarnych i/lub outletach prowadzonych pod marką „WITTCHEN” i/lub „WITTCHEN TRAVEL”.

II. Informacje ogólne

 1. Treść Regulaminu udostępniona jest na stronie internetowej WITTCHEN S.A. pod adresem www.wittchen.com oraz w salonach i outletach spółki WITTCHEN S.A., celem zapewnienia możliwości zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 16.03.2022 r.

III. Definicje

Następującym wyrazom zostaje w ramach Regulaminu nadane określone poniżej znaczenie:

 1. Bon lub Bon Upominkowy - bon wydany przez Sprzedawcę w formie papierowej, uprawniający Posiadacza Bonu Upominkowego do nabycia produktów marki „WITTCHEN” i/lub „WITTCHEN TRAVEL” w Sklepie lub Salonie Zagranicznym, zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością nominalną posiadanego bonu na zasadach wynikających z przedmiotowego Regulaminu.
 2. Kupujący lub Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu Bonu Upominkowego na rzecz Obdarowanego.
 3. Marketplace - platforma sprzedażowa podmiotów trzecich współpracujących z WITTCHEN S.A. na podstawie odrębnych umów o współpracy, której Sprzedawca nie jest właścicielem, a która daje Sprzedawcy możliwość sprzedaży produktów WITTCHEN oraz interakcji z konsumentami za pośrednictwem ww. platformy.
 4. Obdarowany - osoba trzecia, która otrzymała Bon Upominkowy od Kupującego.
 5. Płatność - metoda dokonania zapłaty przez Kupującego poprzez: zapłatę gotówką, kartą płatniczą, bądź innymi środkami płatniczymi dostępnymi w Sklepie.
 6. Posiadacz Bonu Upominkowego - Kupujący lub Obdarowany, który przedstawia Bon Upominkowy w celu jego realizacji w Sklepie lub Salonie Zagranicznym WITTCHEN.
 7. Salon Zagraniczny - sklep stacjonarny znajdujący się na terytorium kraju Unii Europejskiej, jednakże poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzony pod marką „WITTCHEN” lub „WITTCHEN TRAVEL” typu: (i) salon lub (ii) outlet przez Sprzedawcę, bądź podmiot powiązany kapitałowo ze Sprzedawcą, w którym Posiadacz Bonu Upominkowego ma prawo do zrealizowania Bonu Upominkowego.
 8. Sprzedawca lub WITTCHEN - WITTCHEN S.A. z siedzibą w Palmirach, przy ul. Gdańska 60, 05-152 Czosnów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352760, NIP: 951-10-22-154, REGON: 011664266.
 9. Sklep - sklep stacjonarny prowadzony przez Sprzedawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod marką „WITTCHEN” lub „WITTCHEN TRAVEL” typu: (i) salon lub (ii) outlet. Lista Sklepów znajduje się na stronie internetowej Sprzedającego pod adresem: https://www.wittchen.com/pl-PL/sklepy-i-salony.
 10. Sklepie Internetowy - sklep internetowy WITTCHEN prowadzony pod adresem: www.wittchen.com.
 11. Umowa - zobowiązanie pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym mające na celu przeniesienie na Kupującego prawa własności produktu/ów i wydanie mu rzeczy oraz zobowiązanie Kupującego do odebrania rzeczy i zapłacenia Sprzedawcy określonej ceny.

IV. Zasady nabywania bonów upominkowych

 1. Kupujący ma możliwość nabycia Bonu Upominkowego w Sklepach WITTCHEN za cenę wartości nominalnej wybranego Bonu.
 2. Bony Upominkowe dostępne do nabycia przez Kupującego występują w jednym z następujących nominałów, tj.: (i) 100 zł (słownie: sto złotych), (ii) 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) lub (iii) 500 zł (słownie: pięćset złotych).
 3. W celu nabycia Bonu Upominkowego, Kupujący składa oświadczenie woli względem WITTCHEN zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.
 4. W celu dokonania zakupu Bonu Upominkowego w Sklepie WITTCHEN, Kupujący zobowiązuje się do przekazania na rzecz WITTCHEN środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu Upominkowego. Płatność za Bon Upominkowy w Sklepie WITTCHEN może nastąpić w dowolnej formie dostępnej w Sklepie, w tym: (i) gotówką lub (ii) za pomocą karty płatniczej.
 5. Bonu Upominkowego nie można zakupić przy użyciu innego Bonu Upominkowego, wydanego uprzednio przez Sprzedawcę.
 6. Po zapłaceniu przez Kupującego określonej ceny na rzecz WITTCHEN, Sprzedawca wyda Klientowi Bon Upominkowy o wartości nominalnej wybranej oraz opłaconej przez ww. osobę.

V. Zasady korzystania

 1. Bon Upominkowy uprawnia Posiadacza Bonu Upominkowego do nabycia od WITTCHEN produktów dostępnych w danym Sklepie lub Salonie Zagranicznym do wysokości wartości nominalnej Bonu Upominkowego, z zastrzeżeniem pkt. V ust. 4-5 poniżej.
 2. Bon Upominkowy nie upoważnia Posiadacza Bonu Upominkowego do nabywania jakichkolwiek towarów lub usług oferowanych w: (i) Sklepie Internetowym WITTCHEN, (ii) Marketplace podmiotów trzecich współpracujących z WITTCHEN.
 3. Bon Upominkowy upoważnia do wyboru dowolnych produktów dostępnych we wszystkich Sklepach oraz Salonach Zagranicznych WITTCHEN.
 4. W przypadku wyboru produktu/ów o wartości wyższej od nominału Bonu Upominkowego, Posiadacz Bonu Upominkowego zobowiązany jest do dopłacenia różnicy.
 5. W przypadku wyboru produktów o wartości niższej od nominału Bonu Upominkowego różnica nie podlega zwrotowi, w tym w ww. przypadku Posiadaczowi Bonu Upominkowego nie przysługuje prawo do otrzymania reszty w gotówce.
 6. Bon Upominkowy nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub części. Przedmiotowe zastrzeżenie dotyczy także sytuacji, gdy Bon Upominkowy nie zostanie wykorzystany w okresie jego ważności.
 7. W przypadku dokonania zakupu produktów marki „WITTCHEN” i/lub „WITTCHEN TRAVEL” w Salonie Zagranicznym wartości nominału Bonu Upominkowego przeliczana jest po kursie waluty obowiązującej w danym państwie członkowskim UE, według średniego kursu walut z dnia poprzedzającego, publikowanych na właściwej stronie internetowej banku narodowego ww. państwa.
 8. Bon Upominkowy WITTCHEN jest ważny przez okres 6 (słownie: sześciu) miesięcy od daty jego zakupu, z zastrzeżeniem pkt. V ust. 9 poniżej.
 9. Z uwagi na obowiązujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz uchwalone regulacje prawne wprowadzające określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem ww. stanu epidemii w przypadku gdy w okresie 6-miesięcznej ważności Bonu Upominkowego, o czym mowa powyżej, zostanie wprowadzony przez władze publiczne zakaz prowadzenia przez Sprzedawcę działalności handlowej w Sklepie (znajdującym się w danym centrum handlowym), zgodnie z wolą Sprzedawcy ważność Bonu Upominkowego zostanie przedłużona o dodatkowe 3 miesiące na okres po ustaniu ww. zakazu.
 10. Posiadacz Bonu Upominkowego uprawniony jest do realizacji Bonu tylko w okresie jego ważności, chyba że z uwagi na ww. regulacje prawne Sprzedawca postanowi inaczej. Upływ terminu obowiązywania Bonu Upominkowego uniemożliwia dokonanie transakcji z wykorzystaniem Bonu Upominkowego.
 11. Bon Upominkowy jest wydawany „na okaziciela”.
 12. Bony Upominkowe umożliwiają dokonywanie zakupu produktów w Sklepach WITTCHEN i Salonach Zagranicznych – zarówno dostępnych w cenach regularnych jak i objętych promocjami i/lub rabatami.
 13. Posiadacz Bonu Upominkowego może nabyć produkty w Sklepie lub Salonie Zagranicznym WITTCHEN przy wykorzystaniu Bonu Upominkowego (w przypadku konieczności dokonania dopłaty), przy wyborze dowolnego dostępnego w Sklepie lub Salonie Zagranicznym sposobu płatności.
 14. Posiadacz Bonu Upominkowego może wykorzystać Bon Upominkowy jednokrotnie w czasie jego ważności.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady zakupu oraz korzystania z Bonów Upominkowych. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Bonów mają charakter jedynie informacyjny.
 2. Zakup Bonu na zasadach określonych w Regulaminie: (i) jest dobrowolny oraz (ii) oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.
 3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem prawem właściwym jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. WITTCHEN ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie, w tym m.in. z uwagi na: (i) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni przez uprawnione organy, mającą bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującą koniecznością jego dostosowania do zmiany przepisów lub ich wykładni, (ii) usunięcie niejasności, bądź wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu, (iii) zmianę lub rozbudowę istniejących funkcjonalności i/lub dodania nowych funkcjonalności dot. Bonu Upominkowego, (iv) bezpieczeństwo Klientów WITTCHEN w tym w szczególności konieczność przeciwdziałania nadużyciom.
 6. Zmiany dot. postanowień Regulaminu wejdą w życie po 14 dniach od dnia ich udostępnienia na stronie internetowej www.wittchen.com, przy czym dotyczy to wyłącznie Bonów Upominkowych wydanych od dnia wejścia w życie ww. zmian. Tym samym co do Bonów Upominkowych nabytych do dnia wejścia w życie ww. zmian Regulaminu zastosowanie mają postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie nabycia Bonów.
 7. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa jakiegokolwiek kraju, w którym postanowienia te mają obowiązywać, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, i zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcji, w której jest ono niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Kwestie sporne, jeśli strony wyrażą taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.