Dodatkowy rabat 20%* na drugą i kolejną tańszą walizkę     *Zniżka naliczy się w koszyku.

Dodatkowy rabat 20%* na drugą i kolejną tańszą walizkę

WITTCHEN logoWITTCHEN logo
W koszyku zostały Ci produkty z ostatniej wizyty. Dokończ zakupy, zanim zostaną wyprzedane!
Osiągnięto próg darmowej dostawy
Przejdź do koszyka
Koszyk (0)
<!-- beta_rwd_widget_basket_products_reserved_label -->
Osiągnięto próg darmowej dostawy
Twój koszyk jest pusty

Procedura reklamacyjna sklepu internetowego WITTCHEN

WITTCHEN S.A.

z siedzibą w Palmirach, pod adresem: Palmiry, ul. Gdańska 60, 05-152 Czosnów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352760, NIP: 951-10-22-154, REGON: 011664266 („WITTCHEN” ). W celu złożenia reklamacji należy skontaktować się z WITTCHEN za pośrednictwem: (i) email: esklep@wittchen.com, (ii) tel. (22) 266 88 00 lub (iii) formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej: www.wittchen.com (w zakładce „Reklamacje”).

Reklamacji składanej przez konsumenta podlegają wady polegające na niezgodności towaru z umową, gdy towar zakupiony od WITTCHEN:
 1. nie posiada właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
 2. nie ma przydatności do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił WITTCHEN najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który WITTCHEN zaakceptował;
 3. nie nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 4. nie występuje w takiej ilości i nie ma takich cech, w tym ze względu na trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez WITTCHEN, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, chyba że WITTCHEN wykaże, że: (a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć, (b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, (c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
 5. nie został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
 6. nie został dostarczony w takiej samej jakości, jak próbka lub wzór, które WITTCHEN udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy i nie odpowiada opisowi takiej próbki lub takiemu wzorowi.


Reklamacji składanej przez przedsiębiorcę (tj. osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca u WITTCHEN zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – nie będącą konsumentem; por. art. 5564 Kodeksu cywilnego), podlegają wady towaru, gdy towar zakupiony od WITTCHEN:
 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu WITTCHEN zapewnił przedsiębiorcę, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 3. nie nadaje się do celu, o którym przedsiębiorca poinformował WITTCHEN przy zawarciu umowy, a WITTCHEN nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. jest w stanie niezupełnym.
 
Reklamacje można składać z tytułu:
 • niezgodności towaru z umową (sprzedaż konsumencka);
 • gwarancji – zgodnie z warunkami gwarancji (o ile WITTCHEN udzielił gwarancji);
 • rękojmi (w przypadku sprzedaży dokonanej pomiędzy przedsiębiorcami, tj. podmiotami gospodarczymi nie będącymi konsumentami).
 • W celu złożenia reklamacji osoba, która dokonała zakupu towaru od WITTCHEN jest zobowiązana do przedstawienia dowodu zakupu (w postaci np.: paragonu fiskalnego, faktury VAT, potwierdzenia dokonania płatności kartą, wyciągu z karty płatniczej, wyciągu z terminala, lub innego dokumentu potwierdzającego miejsce sprzedaży, dane WITTCHEN i datę zakupu towaru).
 • Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć wraz z towarem i dowodem zakupu:
  • w najbliższym sklepie stacjonarnym marki WITTCHEN (aktualne adresy sklepów dostępne są na stronie internetowej www.wittchen.com w zakładce „Punkty sprzedaży”);
  • w formie krótkiego opisu uszkodzeń wraz ze wskazaniem roszczenia oraz danymi osoby składającej reklamację (w tym danymi teleadresowymi) na poniższy adres:

   Dział Reklamacji i Serwisu
   Palmiry, ul. Gdańska 60
   05-152 Czosnów
   e-mail : reklamacje@wittchen.com
   Formularz zgłoszenia reklamacyjnego został udostępniony przez WITTCHEN na stronie internetowej www.wittchen.com (w zakładce „Reklamacje”).
 • Zgłoszenia reklamacyjne należy złożyć za pomocą formularza dostępnego pod adresem: www.wittchen.com/pl-PL/nowa-reklamacja. Osoba składająca reklamację jest zobowiązana do złożenia oświadczenia woli, w którym zawarte są podstawowe informacje odnośnie niezgodności towaru z umową oraz dane umożliwiające dokonanie kontaktu z osobą reklamującą towar. Następnie należy oczekiwać na kontakt od kuriera, który odbierze przedmiotową reklamację (reklamowany towar) w terminie 2 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia.
 • Osoba zgłaszająca reklamację otrzymuje kopię zgłoszenia reklamacyjnego w formie PDF na podany w formularzu reklamacyjnym adres e-mail.
 • Formą powiadomienia osoby zgłaszającej reklamację o sposobie ustosunkowania się do jej żądań (formą odpowiedzi na reklamację) są:

  1. wiadomość SMS, lub;
  2. wiadomość e-mail, lub;
  3. powiadomienie w formie pisemnej doręczone za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka rejestrowana).
  4. Dla uniknięcia wątpliwości, odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku, w szczególności w odniesieniu do konsumenta
 • O sposobie ustosunkowania się do żądań określonych w zgłoszeniu reklamacyjnym osoba zgłaszająca reklamację zostanie poinformowana niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia.
 • W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem osoby zgłaszającej reklamację, taka osoba może zwrócić się do WITTCHEN o ponowne rozpatrzenie reklamacji.
 • W sprawach związanych z procesem reklamacyjnym, w szczególności w zakresie nieuregulowanym w niniejszej procedurze reklamacyjnej, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 roku poz. 1360, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 287, z późn. zm.).
 • Niniejsza procedura reklamacyjna wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. (Wejście w Życie).
 • Dotychczasowe zasady w zakresie składania oraz rozpatrywania reklamacji obowiązujące do dnia 31 grudnia 2022 r. włącznie, można znaleźć tutaj.