WALIZKI DO -50%* TANIEJ! ✂️ ODKRYJ MAGIĘ PODRÓŻOWANIA W STYLU CITY BREAK    *Zniżki zawarte w cenie produktu.

WALIZKI DO -50%* TANIEJ ✂️

WITTCHEN logoWITTCHEN logo
W koszyku zostały Ci produkty z ostatniej wizyty. Dokończ zakupy, zanim zostaną wyprzedane!
Osiągnięto próg darmowej dostawy
Przejdź do koszyka
Koszyk (0)
<!-- beta_rwd_widget_basket_products_reserved_label -->
Osiągnięto próg darmowej dostawy
Twój koszyk jest pusty

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi (tj. osobie fizycznej dokonującej czynności prawnej, w szczególności zawierającej umowę, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności, gdy z treści tej czynności wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – dalej jako „Konsument”), przysługuje na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 287, z późn. zm. –dalej jako „Prawo Konsumenckie”) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Prawa Konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 30 dni od momentu wydania towaru, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W celu ułatwienia realizacji uprawnienia odstąpienia od umowy zalecane jest skorzystanie z interaktywnego formularza. Forma pisemna formularza nie jest wymagana do odstąpienia od umowy, przy czym istotnym jest podanie prawidłowego numeru zamówienia na formularzu zwrotu:

W celu usprawnienia całej procedury zalecane jest doręczenie do punktu stacjonarnego lub wysłanie przesyłki zawierającej zwrot, na poniższy adres:

Centrum Logistyczne WITTCHEN
Dział Zwrotów
Palmiry, ul. Gdańska 60
05-152 Czosnów

 

 1. Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony towar do WITTCHEN S.A. z siedzibą w Palmirach, adres: Palmiry, ul. Gdańska 60, 05-152 Czosnów, KRS: 0000352760, NIP: 951-10-22-154, REGON: 011664266 (dalej jako „WITTCHEN”) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 2. Konsument odsyła towary będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącego przedmiotem umowy, a będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 4. WITTCHEN niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, chyba że Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez WITTCHEN, wówczas WITTCHEN nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa Konsumenckiego.
 5. WITTCHEN dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. WITTCHEN może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa Konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli WITTCHEN wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez WITTCHEN utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi WITTCHEN nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem umowy jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem umowy jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem umowy są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 8. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości można kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod: (i) numerem telefonu 22 266 88 00 oraz (ii) adresem e-mail: esklep@wittchen.com.
 9. W sprawach związanych z odstąpieniem od umowy, w tym zwrotem towaru, w szczególności w zakresie nieuregulowanym w niniejszej procedurze, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 roku poz. 1360, z późn. zm.) oraz Prawa Konsumenckiego.
 10. Postanowienia niniejszej procedury stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy (tj. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonującej u WITTCHEN zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – nie będącą konsumentem; por. art. 5564 Kodeksu cywilnego).
 11. Niniejsza procedura wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. (Wejście w Życie).
 12. Dotychczasowe zasady w przedmiotowym zakresie obowiązujące do dnia 31 grudnia 2022 r. włącznie, można znaleźć tutaj.